Actieve betrokkenheid

Wij vinden het heel belangrijk kinderen actief bij de lessen te betrekken, zodat ze de aangeboden leerstof op een goede manier eigen kunnen maken.

Wij werken met het expliciete directe instructiemodel en de inzet van coöperatieve werkvormen. Hierbij staat de leerkracht centraal, want de leerkracht geeft de juiste instructie.

Het expliciete directe instructiemodel

Door de inzet van dit instructiemodel ervaren alle kinderen succes en het model draagt bij aan het verbeteren van de leerprestaties van alle leerlingen. Door de stappen van het model te volgen is de les effectiever. Het uitgangspunt bij directe instructie is dat je op sommige momenten in het onderwijsleerproces kennis, inzichten en vaardigheden het beste doelgericht kunt onderwijzen.

Een EDI-les is als volgt opgebouwd:

  1. Lesdoel benoemen en herhalen
  2. Activeren van de voorkennis
  3. Onderwijzen van concept en vaardigheid
  4. Begeleide inoefening
  5. Lesafsluiting
  6. Zelfstandige verwerking
  7. Verlengde instructie

Coöperatieve werkvormen

Coöperatief leren heet ook wel samenwerkend leren. Bij coöperatief leren gaat het om de samenwerking tussen sterkere en minder sterke leerlingen. Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen in heterogene tweetallen of groepjes werken. De kinderen discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan. Zij zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar.

De gedachte achter samenwerkend leren is dat zowel de sterke als de minder sterke kinderen hiervan leren. De minder sterke leerlingen, doordat ze uitleg krijgen en aangemoedigd worden. De sterke leerlingen, omdat zij de stof op een hoger niveau leren beheersen als ze het aan anderen uitleggen.

Bij coöperatief leren is dus niet alleen de lesstof belangrijk, maar ook de samenwerking. Er is dus sprake van een cognitief en een sociaal doel. De achterliggende gedachte van coöperatief leren is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar.