Groep 6

Juf Kimberly staat van maandag t/m vrijdag voor de groep.

Enkele zaken uitgelicht:

· Bij rekenen komen o.a.de grote tafel- en deelsommen aan bod, evenals cijferend rekenen en zelfs al breuken. De tafels blijven van enorm belang, zonder het kennen van tafels zijn veel rekenonderdelen niet mogelijk.

· Bij spelling hebben allerlei categorieën en ook werkwoordspelling onze aandacht.

· We gaan ons bij taal o.a. bezighouden met zinsontleding(persoonsvorm, gezegde, onderwerp) en woordenschat.

· Lezen valt in drie onderdelen uiteen:

Een van de belangrijke onderdelen van het lezen is de leesmotivatie. Deze proberen we op allerlei manieren te stimuleren. Bv. bij school brede projecten(bv. Kinderboekenweek), maar ook tijdens wat kleinere groepsprojecten.

Begrijpend lezen is een belangrijk vak en heeft óók dit jaar onze aandacht.

En natuurlijk wordt de leestechniek niet vergeten.

· Wereldoriëntatie(verkeer, geschiedenis, natuur en aardrijkskunde) zit ook in ons pakket. Daar krijgen de kinderen zelfs af en toe leerhuiswerk voor. Enkele malen per jaar proberen we school breed een techniekmiddag te houden.

· De creatieve vakken zijn tevens van de partij. We proberen daar met regelmaat weer iets origineels van te maken.

· In groep 6 is het op onze school de gewoonte dat er één spreekbeurt wordt gehouden en één miniwerkstuk wordt gemaakt. De leerlingen krijgen daarover aparte informatie tegen de tijd dat deze twee zaken aan de orde zijn.

· Dag-en weektaken zijn inmiddels ingeburgerde begrippen voor onze leerlingen.

· We gebruiken voor sociaal emotionele vorming KIVA.

· Beweging is gezond! Wij hebben gymles in de zaal, gegeven door vakleerkracht juf Francien. Tot aan de kerstvakantie krijgen de kinderen 1 keer per week zwemles. 

· Met ” tussendoortjes” in de vorm van een kort individueel- of groepsspelletje proberen we de drukte tussendoor even te onderbreken en de aandacht van de kinderen voor volgende opdrachten weer op te peppen. Ook maken wij gebruik van coöperatieve werkvormen.