Groep 6

Enkele zaken uitgelicht:

 • Bij rekenen komen o.a.de grote tafel- en deelsommen aan bod, evenals cijferend rekenen en zelfs al breuken. De tafels blijven van enorm belang, zonder het kennen van tafels zijn veel rekenonderdelen niet mogelijk.
 • Bij spelling hebben allerlei categorieën en ook werkwoordspelling onze aandacht.
 • We gaan ons bij taal o.a. bezighouden met zinsontleding(persoonsvorm, gezegde, onderwerp) en woordenschat.
 • Lezen valt in drie onderdelen uiteen:
 1. Een`van de belangrijke onderdelen van het lezen is de leesmotivatie. Deze proberen we op allerlei manieren te stimuleren. Bv. bij school brede projecten(bv. Kinderboekenweek), maar ook tijdens wat kleinere groepsprojecten.
 2. Begrijpend lezen is een heel belangrijk vak en heeft óók dit jaar onze grote
 3. En natuurlijk wordt de leestechniek niet vergeten.
 • Wereldoriëntatie(verkeer, geschiedenis, natuur en aardrijkskunde) zit ook in ons pakket. Daar krijgen de kinderen zelfs af en toe leerhuiswerk voor.
 • De creatieve vakken zijn tevens van de partij. We proberen daar met regelmaat weer iets origineels van te maken. Het kan soms zelfs ook een wat meer technische /scheikundige invulling krijgen.
 • In groep 6 is het op onze school de gewoonte dat er één spreekbeurt wordt gehouden en één miniwerkstuk wordt gemaakt. De leerlingen krijgen daarover aparte informatie tegen de tijd dat deze twee zaken aan de orde zijn.
 • Dag- en weektaken zijn inmiddels ingeburgerde begrippen voor onze leerlingen.
 • Dit jaar gebruiken we voor sociaal emotionele vorming KIVA.
 • Beweging is gezond! Wij hebben een gymles in de zaal, gegeven door vakleerkracht juf Francien.Tevens is er een zgn. natte gymles nl. de wekelijkse zwemles.
 • Met ” tussendoortjes” in de vorm van een kort individueel- of groepsspelletje of een     groepsopdrachtje proberen we de drukte tussendoor even te onderbreken en de aandacht van de kinderen voor volgende opdrachten weer op te peppen.

 

U ziet het, een vol programma waar we ons gedurende dit schooljaar mee bezig gaan houden!