Medezeggenschapsraad (MR)

Graag zouden we u wat meer vertellen over de medezeggenschapsraad (MR) van de Regenboog. Deze MR bestaat uit drie gekozen ouders en drie leerkrachten te weten: Personeelsgeleding: Francien Schotte (vakleerkracht bewegingsonderwijs), Irene Mol (leerkracht groep 3) en Sandra Oosterlee (leerkracht groep 4) Oudergeleding: Dieudonné (secretaris), Karin Vonk en Arianne van Os (voorzitter).

Als MR hebben we bij veel onderwerpen een wettelijk instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat er onderwerpen zijn waarover aan de MR instemming gevraagd moet worden, bijvoorbeeld over het schoolplan of de schooltijden. Er zijn ook onderwerpen waarover we als MR een advies uitbrengen, bijvoorbeeld bij een deelname aan een onderwijskundig project. Om een goed standpunt voor de instemming of het advies in te kunnen nemen, heeft de MR regelmatig overleg met de directeur van de school. Daarnaast informeert de directeur de raad, zodat de MR een eigen mening kan vormen en eventueel suggesties voor verbeteringen kan doen.

Als MR zijn we een vertegenwoordiging van alle ouders en personeelsleden van de Regenboog. Heeft u bespreekpunten of ziet u signalen die we mee kunnen nemen naar de MR-vergadering? Schiet gerust één van ons aan! Wij houden ons bezig met zaken als: taakbeleid, begroting, schooltijden, formatie, onderwijskundige vernieuwingen en arbeidsomstandigheden.

De MR van de Regenboog vergadert ongeveer vijf keer per jaar. U vindt de data in de jaarkalender in Social Schools en bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen of de notulen in te zien. Daarvoor hoeft u zich alleen aan te melden via: regenboogrb-mr@edumarevpr.nl

Samenstelling:

Voorzitter Arianne van Os
Secretariaat Dieudonné Hempenius
GMR - ouderlid Karin Vonk
Personeelslid  Francien Schotte
Personeelslid Irene Mol
Personeelslid Sandra Oosterlee

Naast de formele leden van de MR schuift de directeur iedere vergadering aan als vertegenwoordiger van de directie.